วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 12 วิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ในสัปดาห์นี้อาจารย์ได้แนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม pencil animation หลังจากที่เพื่อนได้แนะนำโปรแกรมจากการรายงานข่าวหน้าชั้น เสร็จแล้วอาจารย์ได้สอนแนะนำการทำงานในโปรแกรม flash cs 3 ให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ในการทำงาน animation

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 11 วิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว


ในสัปดาห์ดาห์นี้อาจารย์ได้ลงคะแนนสอบใน googledocs เรียบร้อยแล้ว และได้สอนวิธีเกี่ยวกับ animation ใน photoshop วันนี้เพื่อนได้รายงานข่าวใน photo mords และวันนี้อาจาย์ได้เรียกตรวจงานดูความคืบหน้าของแต่ละกลุ่มและได้บอกถึงการสอบปลายภาคของรายวิชาคือ วันที่ 13 มีนาคม 2555

สัปดาห์ที่ 10 วิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรียนชดเชยของทางมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 9 วิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ในสัปดาห์นี้ได้มีการสอบ Test ที่ dokeos คะแนนที่ได้ 7/20 เสร็จแล้วได้มีการสอบปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้สอนได้ตั้งโจทย์ให้นักศึกษาสอบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ Animation

สัปดาห์ที่ 8 วิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ในสัปดาห์นี้เพื่อนได้รายงานข่าวเกี่ยวกับโปรแกรม CrazyTalk ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนมาก และอาจารย์ได้แนะนำให้ไปทกลองใช้โปรแกรม Freeware ทั้งหลาย แล้วได้สอนการใช้โปรแกรม Clay Animation เสร็จแล้วอาจารย์ได้บอกวิธีการทำแบบฟอร์มการส่งรายงาน